کارگاه

  1. کارگاه ژن تراپی

    برنامه علمی ( اولین کارگاه آموزشی ژن‌درمانی در هموفیلی ) که با حضور یکصد نفر از متخصصین ژنتیک به زبان انگلیسی در مرکز درمان جامع […]

  2. ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺗﻬﺮان در ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان