کمک به هموفیلی

شماره حساب جاري جام بانك ملت 23/ 2120000023
شماره شبا IR52 0120 0000 0000 2120 0000 23

شماره حساب بانك ملي شعبه نمازي 0106847122000

شماره شبا IR51 0170 0000 0010 6847 1220 00