داروخانه

داروخانه

داروخانه مركز درمان جامع هموفيلي ايران، وظيفه تهيه و توزيع فراورده‌ها را بر عهده دارد. داروخانه پس از سفارش و هماهنگي با وزارت بهداشت و شركت‌هاي توزيع و پخش دارويي، اين فرآورده‌ها را تهيه و در سردخانه مركز درمان نگهداري مي‌كند و مي‌كوشد تا در حد امكان هيچ گونه كمبودي در اين زمينه به وجود نيايد.

فاكتورهاي انعقادي موجود در داروخانه:

  • فاكتور VIII
  • فاكتور IX
  • فايبا
  • فيبرينوژن
  • فاكتور VII
  • هيوميت

داروخانه فرآورده‌هايي با مهر تاييد  FDA و EMEA را توزيع مي‌كند.

داروخانه هماهنگ با سياست‌هاي مركز در راستاي طرح درمان در منزل، مسئوليت ارائه فرآورده را در ازاي دريافت پوكه بر‌عهده دارد. علاوه بر تامين فاكتورهاي بيماران ساكن تهران، سرويس‌هايي اعم از تامين فاكتورهاي انعقادي براي اعمال دندان‌پزشكي، فيزيوتراپي و خونريزي‌هاي حاد را به بيماران شهرستاني نيز ارائه مي‌دهد. داروخانه مركز با بيمه‌هاي تأمين اجتماعي، خدمات درماني، ارتش و شهرداري قرارداد دارد و براي توزيع فرآورده‌ها، نسخ اين بيماران را تاييد مي‌كند.