آمادگی های قبل از انجام آزمایش

آمادگیهای قبل از انجام آزمایش

  • نمونه جهت تست مهار کننده
  • نمونه جهت تست سطح فاکتور
  • نمونه جهت تست تشخیص مولکولی
  • نمونه ناشتا
  • قند خون
  • نمونه ادرار جهت کشت ادرار (خانم ها)
  • نمونه ادرار جهت کشت ادرار (ویژه آقایان)
  • نمونه گیری ادرار و یا کشت ادرار از اطفال