مرکز جامع تشخیص

این مرکز دارای بخش هایی از قبیل آزمایشگاه های تخصصی انعقاد و ترمبوزر، هماتولوژی، ژنتیک پزشکی، بیوشیمی، الکتروفورزهموگلوبین، تشخیص بیمارهای عفونی مولکولی، میکروب شناسی، ایمنولوژی/ سرولوژی است.