مدیر امور اجرایی

حامد بهروز اسلامی

پست سازمانی:

مدیر امور اجرایی مركز درمان جامع هموفيلي ايران (ICHCC)

مدیر مالی

 • قراردادها
 • رسیدگی به اسناد
 • امین اموال
 • دریافت و پرداخت
 • صندوق
 • بیمه گری

مدیر اداری

 • دبیرخانه
 • کارگزینی
 • تدارکات
 • تاسیسات
 • انبار
 • خدمات
 • نقلیه
 • مرکز تلفن
 • بایگانی
 • انتظامات