مدیر درمان

دکتر نسیم سرهنگی

 

پست سازمانی:

مدیر درمان مركز درمان جامع هموفيلي ايران (ICHCC)

قائم مقام مركز درمان جامع هموفيلي ايران (ICHCC)